O FIRMIE
nasza działalność
galeria zdjęć

UŻYTECZNE INFORMACJE
ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202)
wykaz przedsiębiorstw upoważnionych do złomowania
warunki złomowania
obowiązki przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów

SPRZEDAŻ
galeria pojazdów
nasze aukcje

DO POBRANIA
upoważnienie do złomowania


WARUNKI ZŁOMOWANIA POJAZDU:

 Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego
pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne
pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie wydaje zaświadczenia
o przyjęciu niekompletnego pojazdu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie cech identyfikacyjnych
pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

-ZA DOSTARCZONY DO S.D.P. PPHU" SUBIEKT " POJAZD KOMPLETNY SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE PONIŻEJ WARUNKI  MOŻLIWA JEST ZAPŁATA W WYSOKOŚCI UZGODNIONEJ OSOBISCIE W SIEDZIBIE FIRMY LUB TEL. 046 838 55 41 KOM.
507 141 870

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa
w ust. 2, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) pojazd wycofany z eksploatacji:
a) jest kompletny, ( LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO)
b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.
4. Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy
i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu.

 
-ISTNIEJE MOŻLIWOŚC PRZYJĘCIA POJAZDU NIEKOMPLETNEGO NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z WŁAŚCICIELEM STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

 W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego
z eksploatacji opłata, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać wysokości
10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia niekompletnego
pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty, o której
mowa w ust. 2.

-WYMAGANA OBECNOŚĆ WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY UPOWAŻNIONEJ
( PREFEROWANE PISEMNE UPOWAŻNIENIE DO ZŁOMOWANIA )

Art. 24.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji,
który jest kompletny, jest obowiązany do:
1) unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana,
oraz tablic rejestracyjnych;
2) wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.
2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych.
3. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z
których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez
przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu
właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a
trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.

- WSZELKIE ZAŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZŁOMOWANIEM POJAZDU WYDAWANE SĄ KOMPUTEROWO TYLKO  W SIEDZIBIE FIRMY
Właściciel / właściciele pojazdu lub osoby posiadające pełnomocnictwo do złomowania pojazdu, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów przypisanych każdemu pojazdowi, dopełnienie wszelkich wymaganych formalności  oraz do odbioru zaświadczeń w siedzibie firmy.

-WAŻNOŚĆ WYDANEGO ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU LUB O PRZYJECIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU WYNOSI 30 DNI OD DATY WYDANIA
Zaświadczenia wydane przez S.D.P.PPHU " SUBIEKT " preferowane są  przez Wydziały Komunikacji na terenie całego kraju oraz stanowią podstawę do wypowiedzenie umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych ( tzw. O.C.) w Zakładach Ubezpieczeń.

- W PROMIENIU DO 50 KM. OD SIEDZIBY FIRMY, PO UZGODNIENIU Z WŁAŚCICIELEM STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW , MOŻLIWY JEST ODBIÓR POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO ZŁOMOWANIACopyright © 2008 SUBIEKT; Design PC-MARBO